top of page

Transparència

Protecció de dades

RGPD.- Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de Abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).

LOPD.- Llei Orgànica 15/99, de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i reglament que desenvolupa, aprovat per RD 1720/2007.

 

L’entitat compleix amb tots els mandats en conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal informant  dels drets i deures tant als treballadors com als usuaris i usuàries.

Tots els treballadors reben formació en protecció de dades per part de l’empresa PRODADES, i també de les persones encarregades de la gestió de la cooperativa en quan a els protocols a seguir, en tot moment es te accés al protocols a seguir en cas de dubte. Aquesta mateixa empresa és la que realitza les auditories externes i les presenta a l’Agencia estatal de protecció de dades.

Llei de transparència

De la conformitat amb la Llei 19/2013 de 9 de Desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es la mateixa empresa anomenada en l’apartat anterior la que s’encarrega d’adequar aquesta llei a la informació pública de l’entitat en la pàgina web (www.apindep.cat) com en els altres mitjans de comunicació amb la supervisió dels gestors de l’entitat. S’assabenta als treballadors i usuaris i usuàries on poden accedir a la informació.

Gráfico Organigrama Mapa Empresarial Minimalista Beige (1).png

Organigrama

Polítiques vinculades a RRHH i Organització del Treball

 

Igualtat en el treball 

 

El Reglament de Règim intern recull específicament els criteris a aplicar per afavorir la igualtat en el treball,  tant dels treballadors com dels usuaris i usuàries.

Sempre que no destorbi el bon funcionament del servei, s’afavoreix la conciliació familiar amb el treball, adequant cada cas al moment, facilitant si s’escau, els recursos propis de l’entitat per aconseguir-ho, això es concreta per exemple en una petita flexibilització horària per poder acompanyar als seus fills/filles a l’escola, o en cas de que tinguin persones dependents al seu càrrec s’aplica el mateix criteri.

Prevenció de RR.LL

Tots els treballadors realitzen els cursos de prevenció de riscos i salut reglats. El servei de formació està contractat SEPRA, Servei de prevenció aliè amb acreditació n. SP-063-B.

El curs de PRRLL, segons contempla la pròpia Llei 31/1995-8 Novembre, es realitza amb l’objectiu principal d’informar al treballador dels riscos en el seu lloc de treball, formar-lo per saber com evitar-los, això com assolir l’aplicació en tot el grup i espais. Al final el curs se li lliura: Pla d’Emergència, planell del pla d’evacuació i diploma acreditatiu a la finalització del curs.

bottom of page